Search form

Mak ma Peba 3:29

29Ajɨ ra rɨgat Yɨnayɨna Wɨngawɨngand ɨsadreny, God makwa ɨta onggɨtyam tina negɨr mɨle awɨr omnau dem dadal ngɨrpu kesa. Ajɨ ton ɨtemb rɨga negɨr mɨlem pɨlke dadal ngɨrpu kesa negɨr mɨra e okateny dem.”