Search form

Mak ma Peba 3:31

Yesu ma Mog dɨde Yɨngganwar

(Mat 12:46-50; Luk 8:19-21)

31Yesu ma mog dɨde Ti yɨngganwar wuwonj yɨpa met wa rɨkɨnd re Yesu yɨbnonj. Re ket pund owɨnkɨto, ɨ kwa ton ket bage yɨt yɨtmɨkito da, “Mor mog dɨde yɨngganwar opima pu wa yɨr mungai.”