Search form

Mak ma Peba 3:32

32Sɨ leamog rɨga na re Yesu kɨma omnɨki wekenonj wɨngɨr wa, ton ket Yesum yɨt ɨtmaikena yiyawo da, “Wɨi, Mor mog dɨde Moina yɨngganwar opima Men yɨr mungai pu wa, ɨ Mena orakam motupi.”