Search form

Mak ma Peba 3:34

34Yesu rɨga yɨrɨk unjomkeninonj yepiya re Tin yewatɨnto dɨde omnɨki wekenonj. Ɨ ton ket ten amninonj da, “Yɨr de, opimemb jɨ Kor mogwar dɨde Koina yɨngganwar!