Search form

Mak ma Peba 3:4

4Ngɨrpu ket ten amninonj da, “Rɨngma! Meraina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨrɨnd nangga mog gog e b'ogɨljog tainy, gasa b'ogɨl omnɨkam o mɨnda negɨr omnɨkam? Rɨngma, yɨrkokar okawam, o mɨnda ongandam?” Ajɨ Yesu ma yɨtɨt towaina gar edokinonj, sɨ ton mumakesa yɨr nena na b'epkɨto.