Search form

Mak ma Peba 3:5

5Ɨ Yesu ket ukoi soro kɨma yɨrɨk unjomkena eyeninonj, ɨ dɨde ket gar yii yindonj, nokɨp towaina gɨmo pɨla gar re ɨdoki na. Ton yindonj onggɨt kopa rɨgam pɨlwa da, “Moina yɨm b'ɨtnɨke!” Sɨ ton ket tina yɨm b'ɨtnɨkonj dɨde ket ɨtemb tina yɨm kupkakupka b'ɨsakendonj ɨja na ɨt re yɨpa tab yɨm re dɨde.