Search form

Mak ma Peba 3:6

6Seg, Parisai rɨgap opekto, dɨde ket odenja Erodɨmna yɨmta undoka rɨgawar kɨma wɨpwɨp auto, ɨ ket gɨlgɨl yɨtnono aento da, “Rɨdede nya kae Yesund onganju.”