Search form

Mak ma Peba 3:8

8Ɨ kwa rɨga jogjog wuwenonj Yesum pɨlwa Yuda eriya ke, ukoijog taun Yerusalem ke, Idumeya eriya ke, b'enga tab ke de Yordan kɨlɨmɨnd, ɨ Tiro dɨde Sidon eriya gatab ke. Mop nokɨp ton kea utkundento komkesa mɨle gatab yɨt rɨngmana re Yesu amnɨkinonj.