Search form

Mak ma Peba 4:1

Tuny Ɨgmarka Rɨga ma Tendam Yɨt

(Mat 13:1-9; Luk 8:4-8)

1Ɨ re Yesu b'usaya ouyaena yotomonj Galili Sɨpa yurund, ukoijog rɨga bobo auka wuwenonj Ti pɨlwa dɨde Tin yewatɨnto. Ɨ onggɨt mop penaemb Ton ma rɨrɨr na rɨga ouyaena. Sɨ onggɨt penaemb Ton ket sobijog gɨga yokatonj dɨde omitonj gɨgand, nokɨm da ɨdenat Ton rɨga wa pɨlke gangga okas. Seg ket, rɨga bobo sɨpa yurund nyɨ ngɨrpund wekenonj Tina yɨt utkundam.