Search form

Mak ma Peba 4:10

Yesu ma Tendam Mop Yɨt

(Mat 13:10-17; Luk 8:9-10)

10Ɨ Tina yɨt seg ke rɨga wetaweta aukɨto, ɨ ket Yesu Tinta na yɨbnonj, ɨ yepiya re Ton kɨma wekenonj dɨde Twelp (12) ɨtmɨkitijog rɨga gɨlgɨl b'arkita yoramito Tina tendam yɨt gatab.