Search form

Mak ma Peba 4:11

11Ɨ Yesu mɨra amninonj da, “God kea jɨ Tina pumb tungg gatab wɨgawɨga yɨt wumɨr akainonj wanɨm. Ajɨ rɨga yepim re maka Ken yɨmta nundoki, towanɨm onggɨtyam komkesa yɨt re wumɨr okateni kesa jaba tendam yɨt nena im wekeny.