Search form

Mak ma Peba 4:12

12Nokɨm da ɨdenat onggɨtyam bageyam Isayamna yɨt rɨrɨrkɨp tainy da,

‘Yɨr ke yɨr ongong reyeninem

ajɨ goro ton gar ke rakateninem,

ɨ kwa yɨpya ke rutkundeninem

ajɨ goro nony raukinem,

nokɨm da ɨdenat ton maka tengendanj Godɨm pɨlwa

ɨ dɨde God towaina negɨr mɨle makwa opima awɨr tamnɨkainy.’”