Search form

Mak ma Peba 4:13

Yesu ma Isɨpkeni Tuny Ɨgmarka Rɨga ma Tendam Yɨt

(Mat 13:18-23; Luk 8:11-15)

13Ɨ Yesu ten amninonj da, “Wɨn onggɨtyam tendam yɨt maka wumɨr aindam. Sɨ odede ra, rɨdede im wɨn komkesa tendam yɨt wumɨr taukindam?”