Search form

Mak ma Peba 4:14

14Seg ket Yesu ɨtemb tendam yɨt isɨpkena yiyenonj da, “Wala rɨga re tuny ɨgmarka eyeninonj, sɨ ɨja emb jɨ. God ma wɨko rɨgat Tina yɨt pɨtapɨta omneny rɨga wa pɨlɨnd.