Search form

Mak ma Peba 4:15

15Ɨ opi re jɨ nyawɨnd ɨsokto re ɨnsimemb jɨ rɨga esɨpkeniny ya pɨlwa im re bageyamɨt God ma yɨt apureniny ajɨ ton gar ɨdoki im wekeny. Sɨ ra ton ɨtemb God ma bage yɨt tutkunji, odenja ket Satana opimemb God ma yɨtkak tewaikisiny towa pɨlke rɨnsim re bageyamɨt apureniny towa pɨlwa.