Search form

Mak ma Peba 4:16

16Ɨ opi re jɨ gɨmo gowɨnd ɨsokto re ɨnsimemb jɨ rɨga esɨpkeniny yepim re God ma bage yɨt utkundenyi dɨde odenja ket ton ɨtemb yɨtkak sam kɨma yokatenyi.