Search form

Mak ma Peba 4:17

17Ajɨ ton makaya ngor wa ap b'amka wuweny God ma onggɨt yɨtkakɨm pɨlɨnd ajɨ ton sobijogjog gangga nate ɨtemb yɨtkak gar ke yokatenyi. Ajɨ daka ra God ma yɨtkak map negɨr ma b'atonkena mɨle ɨ bebɨg dɨde b'ɨsadrena mɨle pɨta taukanj, ton odenja im ket sap totekanj dɨde ket ɨtemb God ma yɨtkak ɨrari.