Search form

Mak ma Peba 4:19

19ajɨ ton gowukoi yɨrkokar singind ukoijog nony menamena amnɨkenenanj, ɨ jogjog gasa singind b'anygɨnena sam yokatenyi, ɨ dɨde kwa nɨnda gowukoi gasa wa singi aukenenanj towaina garɨnd. Sɨ tonpimemb jɨ odede rɨga gangga kesa amnɨkenenanj God ma yɨtkak danda kɨma emorkam. Sɨ tonsimemb God ma yɨtkak yɨkangɨndenyi. Sɨ onggɨt paemb ket maka God ma yɨtkak kɨp tɨjagɨkanj towa pɨlɨnd.