Search form

Mak ma Peba 4:20

20Ɨ opi re jɨ b'ogɨl sal gowɨnd ɨsokto re ɨnsimemb jɨ rɨga esɨpkeniny yepim re God ma yɨtkak utkundenyi ɨ gar ke utkunda ke yokatenyi, ngɨrpu ket kɨp jogjog ɨjagɨkanj, yɨpam pɨlke teti (30), yɨpam pɨlke siksti (60), ɨ yɨpam pɨlke andred (100).”