Search form

Mak ma Peba 4:21

Lampa Uwonyitam Ororɨnd

(Luk 8:16-18)

21Ɨ Yesu amninonj da, “Wɨn nangga pae lampa so omnenya, mɨnda rɨka kopakak ke utwangka ma o mɨnda rɨka dar ke ɨkangɨnda ma? Sɨ rɨngma, ma ɨta tina uwonyitapu pɨpmetɨnd oramisya?