Search form

Mak ma Peba 4:22

22Sɨ Nangga im komkesa God ma pumb tungg gatab yu egiti wekeny re ngayand pɨtapɨta omnena mim jɨ, ɨ dɨde nangga im komkesa God ma pumb tungg gatab yu utwangki wekeny re ɨpangenda mim jɨ ngayand.”