Search form

Mak ma Peba 4:24

24Ɨ kwa ton ten amninonj da, “Wɨn b'ogla nonyɨk b'obogɨl b'amdeninam onggɨt yɨtkakɨm pɨlɨnd nangga yɨt im re yu wɨn utkundenindam Kor pɨlke! God opima wanɨm okawam odede yɨpa wɨp tondon wa takatenainy rɨja na ra wɨn danda ondratena iyenya gar ke utkunda ke onggɨtyam Koina yɨt okatam. Sɨ God kwa opima onggɨtyam waina ondrateni danda rɨrɨrɨnd wa wumɨr tagoniny, ɨ ma onggɨt nena im ajɨ daka Ton opima kwa onggɨtyam waina danda tondon tumɨnd nɨnda wewe wumɨr wa tesmurenainy.