Search form

Mak ma Peba 4:26

Tuny Ɨgmarka, Owɨnka dɨde Erngokam Tendam Yɨt

26Ɨ Yesu yindonj da, “God ma pumb tungg ɨja emb jɨ yɨpa wɨp rɨja e re wala rɨgat tuny egmarkiny de gou wa.