Search form

Mak ma Peba 4:28

28Sɨ gowɨt tilenggyam owoukɨp amnɨkiny re ɨja emb jɨ, naska nangg tawɨnkiny, ɨ ɨngkek ket owoukɨp kolkak tejagɨkiny. Sɨ ɨtemb ket mogjɨ tamnɨkiny owoukɨp kolkak borand.