Search form

Mak ma Peba 4:32

32Ajɨ re ket ɨtot seg, ɨ nangg ɨnɨka yik, ngɨrpu ket ukoijog nangg awɨk onggɨt sopapu wɨngɨrɨnd. Ɨ kwa ukoi bɨa aukanj. Sɨ onggɨt wulɨm pɨlɨnd pumbɨnd ngenap rɨrɨr im towaina met orangka teyenanj.”