Search form

Mak ma Peba 4:34

34Sɨ Yesu tendam yɨt nena kena rɨga amneninonj. Ajɨ re Ton Tinta yɨbnonj Tina b'auyaena rɨga kɨma, Ton ket ɨdenatemb komkesa yɨtkak esɨpkenainonj. Sɨ omandemb jɨ Tina b'auyaena rɨgap nony aukɨto.