Search form

Mak ma Peba 4:35

Yesu Ukoi Rɨb Mumakesa Yomnonj

(Mat 8:23-27; Luk 8:22-25)

35Ɨ re onggɨt bibɨrɨnd sɨ yimokonj, Yesu omanda gɨgand omiti yɨbnonj. Ɨ odedend ket Ton Tina b'auyaena rɨga amninonj da, “Sɨpa nata wuyɨn yɨpa tab wa.”