Search form

Mak ma Peba 4:41

41Sɨ ukoi mogat ten akasinonj ɨ towalenggyam b'arkento da, “Sɨ rɨdede Rɨga e jɨ? Wɨi, rɨb ake sɨpa wurop todaka kea Tin yɨt yutkunjya!”