Search form

Mak ma Peba 4:7

7Ɨ kwa nɨnda tuny ɨsokto wanjametɨnd. Seg ket wanja wanakana owɨnkɨto, ɨ ket kea nangg ekangɨnto. Sɨ onggɨt penaemb ton maka kɨp aukɨto.