Search form

Mak ma Peba 5:12

12Sɨ onggɨt negɨr wɨngawɨngap ket Yesund yerkito da, “Sɨn nɨtmɨkurine onggɨt b'om wa pɨlwa, sɨ ɨdenat sɨn b'ɨtgarkindam towa pɨlwa.”