Search form

Mak ma Peba 5:13

13Ɨ Yesu ket ten engainonj b'ɨgaram. Seg negɨr wɨngawɨnga ket opekto onggɨt rɨgam pɨlke, ɨ ket b'om wa pɨlwa b'ɨgarkɨto. Opimemb jɨ b'om ama rɨka tu tausɨn (2,000) na. Ton wanakana b'ɨkto sɨpa yuru kumb wa, ɨ ket sɨpa wa unykurto, ngɨrpu ket komkesa uj aukɨto.