Search form

Mak ma Peba 5:16

16Ɨ yepiya re mɨle towaina yɨr ke yɨr angto, ton rɨga wa pɨlwa yɨpayɨpa b'obogɨl esɨpkenauto rɨngma na re mɨle aukɨto onggɨt negɨr wɨngawɨnga ma okati rɨgam pɨlɨnd ɨ dɨde kwa b'om gatab.