Search form

Mak ma Peba 5:24

24Yɨt seg ke Yesu yiwatonj Yairo kɨma.

Ɨ ukoi bobo rɨgapiya Yesund yɨmta yundoko, ɨ dɨde kwa Ti wusɨnd pɨpmet b'ɨsatena wuwenonj menon wɨngɨrɨnd.