Search form

Mak ma Peba 5:3

3Onggɨt eriyand, gopmet re gɨmo yɨund eski na wekenonj gɨmo dorɨnd. Ɨtemb jɨ negɨr wɨngawɨnga ma okati rɨga wɨmena yikenenonj onggɨt gopmet nata. Sɨ makwa yɨpa rɨgat rɨrɨr na tin ɨjobɨkam kai ke o dɨde sein kai ke.