Search form

Mak ma Peba 5:31

31Ɨ Tina b'auyaena rɨgap mɨra yomno da, “Yɨr yonge jɨ rɨga bobo! Mor wusɨnd pɨpmet b'ɨsatena wuweny. Ajɨ nangga pae Man b'arkita yoramisɨt da, ‘Yet Ken nesopai?’”