Search form

Mak ma Peba 5:39

39Ɨ Yesu ton b'ɨgaronj met wɨngɨr wa, ɨ rɨga amninonj da, “Nangga paim wɨn odede guglam dɨde yii ainindam dɨkɨnd? Ɨtomb ngɨmngai b'ɨga re ma uj o, ajɨ yɨt o weg.”