Search form

Mak ma Peba 5:4

4Rɨgap pop jogjogpyam pɨsɨnd ɨ dɨde yɨmɨnd yɨjobɨkeneno kai ke dɨde sein kai ke. Ajɨ ton kai epkeneninonj ɨ sein kai anygɨkeneninonj ɨ dɨde dea ta b'ɨskokeninonj ti pɨlke. Sɨ makwa yɨpa rɨgat tina danda ke tin gou wa yomnonj.