Search form

Mak ma Peba 5:40

40Ajɨ rɨgap Yesund ngong na yengeno. Ɨngkek ket, Yesu ten komkesa ewaikurinonj, ɨ dɨde ara emokinonj b'ɨgam b'u ake mog dɨde Tina b'auyaena rɨga yepiya re Ton kɨma wuwonj. Ɨ ton ket wuwonj rɨkɨnd re uj b'ɨga wɨbnonj.