Search form

Mak ma Peba 5:8

8Nok penaemb ton odede yindenonj, nokɨp Yesu naska kea tin yomnonj da, “Negɨr wɨngawɨnga man opende onggɨt rɨgam pɨlke!”