Search form

Mak ma Peba 6:11

11Ɨ ra maka ra yɨpa tunggɨt simesime wen tamɨny ɨ dɨde rɨgap maka ra waina yɨt tutkundanj, sɨ wɨn ɨdenatemb ket onggɨt taun ke iwasya. Ɨ onggɨt iwata wɨnɨnd wɨn b'ogla waina pɨspamɨnd sungar tedbenenindam towanɨm nony aukam da towaina negɨr mɨle b'ɨsagɨkam wɨn ɨta ik dem.” Ɨ re yɨt omnena seg awonj, Ton ket nɨmognɨmog etmɨkeninonj.