Search form

Mak ma Peba 6:12

12Sɨ Twelp (12) ɨtmɨkitijog rɨgap menon yokateno, ngɨrpu yɨtkak pɨtapɨta amnento da, “Wɨn waina negɨr mɨle ke engenjinam de Godɨm pɨlwa!”