Search form

Mak ma Peba 6:13

13Ɨ kwa ton ket jogjog negɨr wɨngawɨnga eaukena eyento, dɨde jogjog kopa rɨga gaya ke ɨsnɨka eyento ɨ ten ɨsagɨka eyento.