Search form

Mak ma Peba 6:14

Baptiso Yoanɨmna Uj gatab Yɨt

(Mat 14:1-12; Luk 9:7-9)

14Ɨ king Erod daka kea yɨdɨr yɨt utkundonj Yesum gatab. Mop nokɨp Yesu ma nyɨ re kea pɨtakɨpɨnd awonj dɨde rɨgap Yesum gatab b'engabenga wɨp ke yɨt apurento. Sɨ nɨnda rɨgap yopureno da, “Baptiso Yoan kea uj ke utnyitonj. Sɨ onggɨt mop paemb Yoanɨmna kɨd kesa kɨma dandate wɨko omnɨka yiyeny ɨtemb rɨga Yesum pɨlɨnd.”