Search form

Mak ma Peba 6:15

15Ɨ nɨnda rɨgap yopureno da, “Ton Eliyate.” Ɨ kwa nɨnda rɨgap da, “Ton God ma bageyam e odede wɨp ɨt re yɨpa kesam bageyam re dɨde yet re kesam peba wɨnɨnd yɨbnonj.”