Search form

Mak ma Peba 6:17-18

17-18Sɨ ɨtemb jɨ yɨt rɨja na re Erod Baptiso Yoanɨnd mop yɨpendonj. Sɨ re king Erod ti yɨnggan Pilipɨmna kongga Erodiyand wokatonj ti konggam, sɨ Yoan king Erodɨnd yomnenonj da, “Ɨtemb re ma b'ogɨl mɨle emb jɨ, man ɨtomb mor yɨngganɨm kongga mor konggam womnyɨt.” Sɨ onggɨt penaemb ket king Erod Yoanɨnd yɨmɨnd yusunatonj dɨde yɨjobɨkonj ɨ ket sɨbɨbmet wa yoramitonj ti kongga Erodiyand nony b'ogɨl omnam. 19Ajɨ Erodiya re ma sobijog na Yoanɨm pɨlwa soro aukenenonj, ngɨrpu singi awonj tin ongandam. Ajɨ ma rɨrɨr na awonj.