Search form

Mak ma Peba 6:2

2Ɨ re ket Ju rɨga waina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨr awonj, Yesu ouyaena yotomonj Ju rɨga waina yɨr opmitenapu metɨnd. Ɨ re jogjog rɨgap Tina yɨt yutkundeno, ton kea ket kɨd kesa aukɨto, ngɨrpu ket endento da, “Rɨngkaim onggɨt Rɨgat emjinonj komkesa odede gasa? Yet Ti b'ogɨl multekɨp yokau? Ɨ rɨdede im Ton odede kɨd kesa kɨma danda wɨko amnɨkeniny Tina yɨm ke?