Search form

Mak ma Peba 6:20

20Mop nokɨp Erodɨt tin yowaendenonj rɨga wa pɨlke. Sɨ nangga pena Erod Yoanɨnd yowaendenonj, nokɨp ton kea wumɨr awonj da Yoan re negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga na ɨ dɨde kwa ton yɨna omni rɨga na, sɨ onggɨt penaemb ton Yoanɨnd moga na yuwadonj. Ɨ kwa nok penaemb da ita wɨnɨnd re ton Yoanɨmna yɨt utkundenenonj, ton tina yɨt b'obogɨl gar sam kɨma na utkundenenonj, nangga ma jɨ rada ton ma sobijog na nony bebɨg aukenenonj yɨt utkundand.