Search form

Mak ma Peba 6:21

21Ajɨ kea yɨpa b'ogɨl wɨn awonj Erodiyam. Re Erodɨmna ukendi bibɨr yokatonj, Erod komkesa tina gabmani ukoi wɨko rɨga ɨ nɨnda wan tausɨn (1,000) geja rɨga mopyam ɨ dɨde Galili eriya wɨngɨrɨnd nɨnda ukoijog nyɨ rɨga, towanɨm ukoi diyamdiyam mɨle yomnɨkonj.