Search form

Mak ma Peba 6:24

24Ɨ ngɨmngai ton ket bau wa opendonj ɨ wikonj ti mogɨm pɨlwa, ngɨrpu windonj da, “Nangga ma kon b'arkita oramisɨn?” Ɨ ket ti mog mɨra womnonj da, “Baptiso Yoanɨmna moptekɨp mana erkisɨt.”