Search form

Mak ma Peba 6:25

25Ɨ odenja ton ket wanakana wɨngɨr wa b'ɨgaronj, ɨ king Erodɨnd yerkitonj da, “Kon singi da man otadejog Baptiso Yoanɨmna moptekɨp notkaet pletond.”